طراحی جذاب کپچر

طراحی جذاب کپچر
بازگشت
 
 
 

طراحی جذاب کپچر

کپچر خودروی زیبایی است، اما چیزی فراتر از زیبایی را به همراه دارد!
کپچر به عنوان اولین رنوی شاسی بلند شهری از نظر ویژگی‌های داخلی و خارجی، چابک، پویا و زیباست.
با استناد به تفکرات متخصصین رنو، با این خودرو اکتشافات جدیدی را در قلمرو طراحی، آسایش، تجهیزات و لذت تجربه خواهید نمود.